top of page

Doktora

İstinye Mimarlık Doktora Programı son onyıllarda mimarlık dünyasında ortaya çıkan iki önemli atılım dikkate alınarak biçimlendirilmiştir: Birincisi, mimarlıkta kuramsallaşma eğilimlerinin tırmanması, ikincisiyse mimarlığın teknik altyapısının radikal değişimi. Bunların her ikisi de mimarın toplumsal ve entelektüel kimliğinin 18. yüzyıldan beri sürdürdüğü güzergahı terk etmesiyle bağlantılı gelişmeler. Sonuçta mimar kural ve norm koyucu bir otorite olma iddiasından sıyrılıp yorumlayıcı olmaya doğru ilerleyen bir meslek adamına dönüşüyor. Yorumlayıcı olmaksa, mimarlık pratiğinin artık kendi bilgi alanına kapanmak yerine, farklı epistemik alanların kesiştiği, birbirlerinden aktarımlar yapabildiği, diyaloglar kurabildiği bir etkinlik bölgesine dönüşmesi demek. Bu sayede, mimarlık bilgi alanı sadece 20 yıl önce bile düşünülemeyecek bir geçirgenliğe kavuşuyor. Mühendislik, bilişim ve sosyal bilimlerle arasına sınır çizilemez hale geliyor. İstinye Mimarlık Doktora Programı bu önemli değişimleri eksen alarak yeni ufuk açılımları ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Yeni açılan İstinye Üniversitesi “Mimarlık” doktora programına yeni başvuruları bekliyoruz. 

 

İstinye Üniversitesi Mimarlık Doktora Programı; yapılı çevreye ilişkin eleştirel, kuramsal ve teknolojik perspektiflere güçlü bir vurgu yapmaktadır. Programın kapsamlı yaklaşımı; toplumun ve sosyal bilimlerin, tekniğin ve teknolojinin, kent ve mimarlık tarihinin çeşitli yönlerine odaklanan teorik dersler ve bir dizi araştırma yöntemiyle ele alınan seminerlerden oluşmaktadır. Program aracılığıyla öğrencilerin, mimarlık ile farklı epistemik alanlar arasındaki karmaşık etkileşime dair derinlikli bir kavrayış geliştirmeleri beklenmektedir.  

The Pollinators Pavillion by Ariane Lourie Harrison, Lilly Landes

Mimarlık, Doğa ve Ekoloji Tartışmaları

Ders, iklim değişikliği, ekosistem bozulması, sosyal eşitlik ve ekonomik kargaşa gibi çeşitli zorluklara yanıt arar. Karbon sonrası dönemde mimarlığın değişimini ve sürekliliğini tartışmayı amaçlamaktadır.

[Tüm kadro]

Zeppelin Weltfahrten, 1932

Mimarlıkta Dekolonyal Düşünce

Doğu-Batı yarılmasının geçerliliğinin tartışma konusu olduğu Said sonrası toplumsal bilimler dünyasındaki genel kültürel okuma olanaklarına bir bakış… Mimarlığın dünya genelindeki toplumsal-kültürel çoğulluk içinde kavranması için kullanılabilecek teorik repertuara giriş.

[Zehra Tonbul]

Stonehenge

Doktora Yeterlilik Çalışması

Programın zorunlu dersidir. Üçüncü dönem verilir. Doktora yeterlilik sınavına hazırlık yapılmasına yönelik bir derstir.

AKM inşaatı, 1960'lar. Kaynak: Salt Araştırma

Peyzaj Kuramı ve Araştırmaları

18. yüzyıldan bugüne uzanan aralıkta Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde mimarlığın ve mimari bilginin değişen içeriği ele alınmaktadır.

Mclnturf, 1999

Siber Kültür ve Mimarlık

[Arzu Erdem]

Connical Intersect, Gordon Matta-Clark

Modernite Kuramı

Modernitenin bir dünya-tarihsel durum olarak kavranmasına ve tartışılmasına giriş niteliğinde olan ders, bazı toplumsal ve teknik pratikler çerçevesinde ele alınacaktır. Ele alınacak tüm pratikler mimarlıkla bağlantılı olarak incelenecektir.

[Uğur Tanyeli]

Deleuze& Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia.

Tasarım ve Metodoloji Düşüncesi

Mimari tasarımda ve mimarlık historiyografisinde kullanılan yöntemlerin tarihine genel bir bakış olarak öngörülen derste, Feyerabend sonrası dünyada yöntemin varoluş imkânları tartışılacaktır.

[Tüm kadro]

Portrait of Space, Lee Miller, 1937

Mimarlık Felsefesi

Ders, mimarlığı felsefenin kavramları ve farklı felsefi yaklaşımlar üzerinden okuma çalışmasıdır. Özellikle modern ve çağdaş dünyada mimarlık düşüncesi ve felsefe arasındaki etkileşimleri tartışmaya açacaktır.

[Zehra Tonbul]

Splitting, Gordon-Matta Clark, 1974

Barınma Kuramı

Bu ders barınma kavramına modernite bağlamında ve iki kutupta odaklanmaktadır: fiziksel mekan olarak konut ve barınma kültürü. Konut üretimi, ekonomisi ve mikro-politikalar, konut rejiminin aktörleri, konut ideası ve barınmaya dair normatif zihniyet örüntülerini inşa eden meseleler tartışma başlıkları arasında yer almaktadır.”

[Banu Özkazanç]

Prometheus Delivered, Thomas Feuerstein, 2017

Mimarlık ve Teknoloji Tartışmaları

Teknolojiyi mimarlığa yardımcı bir etkinlik olarak gören gelenekselleşmiş düşünceye eleştirel bakışla yaklaşmayı öngören ders, genelde ve mimarlıkta, tekniğe ilişkin toplumsal ve epistemolojik analizleri yapmak üzere düşünülmüştür.

[Uğur Tanyeli, Sarper Takkeci]

Madelen Vriesendorp

Güncel Kent Araştırmaları

Ders, çağdaş kentsel tasarım sorunlarını ve bu bağlamdaki güncel tartışmaları çeşitli temalar üzerinden incelemeyi hedefler. Mimarlığın kentsel tasarım ve sosyal bilimler ile ilişkilendirildiği bu tartışmalar bağlamında çağdaş kent kuramı ve uygulamaları güncel literatürü kullanarak yeniden ele alınacak ve temalar üzerinden yeni tartışmalar üretilecektir.

[Hale Sinirlioğlu]

Sea Beach in the Fog, 1807

Doktora Tez Önerisi

Programın zorunlu dersidir. Dördüncü dönem verilir. Öğrenci, doktora tezinin konusunu, kapsamını ve yöntemini geliştirerek jüriye sunar.

Mahmoud Obaidi, Kompakt Ev projesi 2003-4

Doktora Tezi

Beşinci dönemden itibaren öğrenci tez konusunda çalışmaya başlar. Tez danışmanını dönemin başında seçer ve tezini danışmanının desteği ile geliştirir. Tezi normal süre içinde sekizinci dönemin sonunda teslim etmesi gerekir. Ancak uygun görüldüğü takdirde uzatma verilebilir.

Hariri, Makamat, 13 yüzyıl nüshasından. John Rylands Library

Seminer

Öğrenci, tezinin konusu, kaynakçaları, yöntemleri ve çalışmaları üzerine dönem içinde belirlenen zamanlarda sunumlar yapar. Tez öncesinde, öğrencinin düşüncelerini geliştirmeye yönelik bir tartışma ortamıdır.

Araştırma Semineri

Programın zorunlu dersidir. İkinci dönem verilir. Güncel disiplinler arası araştırma yöntemlerini anlama ve uygulamaya yönelik bir seminer dersidir.

[Tüm kadro]

The Pollinators Pavillion by Ariane Lourie Harrison, Lilly Landes

Mimarlık, Doğa ve Ekoloji Tartışmaları

Ders, iklim değişikliği, ekosistem bozulması, sosyal eşitlik ve ekonomik kargaşa gibi çeşitli zorluklara yanıt arar. Karbon sonrası dönemde mimarlığın değişimini ve sürekliliğini tartışmayı amaçlamaktadır.

[Tüm kadro]

Zeppelin Weltfahrten, 1932

Mimarlıkta Dekolonyal Düşünce

Doğu-Batı yarılmasının geçerliliğinin tartışma konusu olduğu Said sonrası toplumsal bilimler dünyasındaki genel kültürel okuma olanaklarına bir bakış… Mimarlığın dünya genelindeki toplumsal-kültürel çoğulluk içinde kavranması için kullanılabilecek teorik repertuara giriş.

[Zehra Tonbul]

Stonehenge

Doktora Yeterlilik Çalışması

Programın zorunlu dersidir. Üçüncü dönem verilir. Doktora yeterlilik sınavına hazırlık yapılmasına yönelik bir derstir.

AKM inşaatı, 1960'lar. Kaynak: Salt Araştırma

Peyzaj Kuramı ve Araştırmaları

18. yüzyıldan bugüne uzanan aralıkta Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde mimarlığın ve mimari bilginin değişen içeriği ele alınmaktadır.

Mclnturf, 1999

Siber Kültür ve Mimarlık

[Arzu Erdem]

Connical Intersect, Gordon Matta-Clark

Modernite Kuramı

Modernitenin bir dünya-tarihsel durum olarak kavranmasına ve tartışılmasına giriş niteliğinde olan ders, bazı toplumsal ve teknik pratikler çerçevesinde ele alınacaktır. Ele alınacak tüm pratikler mimarlıkla bağlantılı olarak incelenecektir.

[Uğur Tanyeli]

Deleuze& Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia.

Tasarım ve Metodoloji Düşüncesi

Mimari tasarımda ve mimarlık historiyografisinde kullanılan yöntemlerin tarihine genel bir bakış olarak öngörülen derste, Feyerabend sonrası dünyada yöntemin varoluş imkânları tartışılacaktır.

[Tüm kadro]

Portrait of Space, Lee Miller, 1937

Mimarlık Felsefesi

Ders, mimarlığı felsefenin kavramları ve farklı felsefi yaklaşımlar üzerinden okuma çalışmasıdır. Özellikle modern ve çağdaş dünyada mimarlık düşüncesi ve felsefe arasındaki etkileşimleri tartışmaya açacaktır.

[Zehra Tonbul]

Splitting, Gordon-Matta Clark, 1974

Barınma Kuramı

Bu ders barınma kavramına modernite bağlamında ve iki kutupta odaklanmaktadır: fiziksel mekan olarak konut ve barınma kültürü. Konut üretimi, ekonomisi ve mikro-politikalar, konut rejiminin aktörleri, konut ideası ve barınmaya dair normatif zihniyet örüntülerini inşa eden meseleler tartışma başlıkları arasında yer almaktadır.”

[Banu Özkazanç]

Prometheus Delivered, Thomas Feuerstein, 2017

Mimarlık ve Teknoloji Tartışmaları

Teknolojiyi mimarlığa yardımcı bir etkinlik olarak gören gelenekselleşmiş düşünceye eleştirel bakışla yaklaşmayı öngören ders, genelde ve mimarlıkta, tekniğe ilişkin toplumsal ve epistemolojik analizleri yapmak üzere düşünülmüştür.

[Uğur Tanyeli, Sarper Takkeci]

Madelen Vriesendorp

Güncel Kent Araştırmaları

Ders, çağdaş kentsel tasarım sorunlarını ve bu bağlamdaki güncel tartışmaları çeşitli temalar üzerinden incelemeyi hedefler. Mimarlığın kentsel tasarım ve sosyal bilimler ile ilişkilendirildiği bu tartışmalar bağlamında çağdaş kent kuramı ve uygulamaları güncel literatürü kullanarak yeniden ele alınacak ve temalar üzerinden yeni tartışmalar üretilecektir.

[Hale Sinirlioğlu]

Sea Beach in the Fog, 1807

Doktora Tez Önerisi

Programın zorunlu dersidir. Dördüncü dönem verilir. Öğrenci, doktora tezinin konusunu, kapsamını ve yöntemini geliştirerek jüriye sunar.

Mahmoud Obaidi, Kompakt Ev projesi 2003-4

Doktora Tezi

Beşinci dönemden itibaren öğrenci tez konusunda çalışmaya başlar. Tez danışmanını dönemin başında seçer ve tezini danışmanının desteği ile geliştirir. Tezi normal süre içinde sekizinci dönemin sonunda teslim etmesi gerekir. Ancak uygun görüldüğü takdirde uzatma verilebilir.

Hariri, Makamat, 13 yüzyıl nüshasından. John Rylands Library

Seminer

Öğrenci, tezinin konusu, kaynakçaları, yöntemleri ve çalışmaları üzerine dönem içinde belirlenen zamanlarda sunumlar yapar. Tez öncesinde, öğrencinin düşüncelerini geliştirmeye yönelik bir tartışma ortamıdır.

Araştırma Semineri

Programın zorunlu dersidir. İkinci dönem verilir. Güncel disiplinler arası araştırma yöntemlerini anlama ve uygulamaya yönelik bir seminer dersidir.

[Tüm kadro]

bottom of page