top of page

22-23 Bahar Dönemi Mimari Tasarım Stüdyoları

Dikey Proje Stüdyoları:
Vertical Studios:"Perşembe Pazarında Sanat ve Tasarım Fabrikası"

Mimari Proje 5,6,7

[Semra Aydınlı]


Proje konusu, uygulamalı sanat, tasarım ve mimarlık dünyasından insanları çeşitli etkinlikler yoluyla toplum ile buluşturma; “toplum için sanat ve tasarım” sloganını kentsel bağlamda ete kemiğe dönüştüren bir ortam yaratma; kısaca kamusal bir bina tasarımıdır. Mimarlık ve Kent ilişkisini güçlü kılan bir tasarım yaklaşımı: eleştirel düşünme, çevresel farkındalık, duyarlılık ve çevresel sorumluluk geliştirmeye yönelik holistik bir yaklaşım benimsenir.

Galata dan Haliç kıyılarına uzanan kentsel mekanı anlama ve anlamlandırma çalışmalarına paralel iki aşamalı bir tasarım süreci izlenecek: birinci aşamada parazit mimarlık uygulamalarına ilişkin kısa tasarım denemeleri; ikinci aşama kısa denemeler ile aktarılan bilginin sanat ve tasarım fabrikası bağlamında yeniden programlanması ve yorumlanmasıdır. Disiplinlerarası konuların tartışıldığı, kavram- içerik -bağlam ilişkisinin mekânsal ve tektonik karşılığının araştırıldığı bir tasarım süreci izlenecek… Program kentsel bağlam ve çevre dinamikleri ile ilişkili olarak her öğrenci tarafından yorumlanacaktır.


"Barınmada Genısletilmis Komsuluk / kapalı siteyi asacak deneyler"

Mimari Proje 5,6,7

[Banu Özkazanç]


Üst-orta sınıf kullanıcılar için giderek yaygınlaşan bir konut üretim biçimi olarak kapalı siteleri aşındıracak fikirler üretmek üzere çalışılacaktır. Komşuluk ilişkilerinin bildik çerçevesi ile ele alınmaması gereken modern kentte yeni ve farklı bir yakınlık ilişkisi olarak genişletilmiş komşuluk kavramı tartışılacak, modern barınma pratiklerinin ürettiği mekansal çözümleri aşacak ve zedeleyecek öneriler getirilecektir. Temel soru, mülkiyet ilişkilerinin parsel ekseninde kapatıldığı bir sistemde kamusal alanın bu mülkiyet içerisinde fiilen geri alınıp alınamayacağına dairdir.


Görsel: La Caval/ Buenos Aires

"Alternatif Mimarlık Pratikleri – Sürdürülebilir Konut Tasarımı"

Mimari Proje 5,6,7

[Elif Ebru Yılmaz]


Kent dokusunun temel bileşenlerinden biri olan konut alanları, neoliberal kent politikalarının

nesnesi olarak etik ve estetik bağlamda sorunsallaşmaktadır. Toplumsal hayatı ekonomik,

sosyal ve kültürel açıdan sürekli olarak yeniden şekillendiren bu süreç, kentsel müşterekleri

tartışma gerekliliği yaratmaktadır.


Bu stüdyoda mekan ve boşluk ilişkisi barınma pratikleri çerçevesinde sorgulanacak, mevcut

konut üretimine ilişkin sosyal ve teknolojik veriler biyopolitika konsepti çerçevesinde

değerlendirilecektir. Tasarım süreci, müşterekleşme ve agency kavramlarının mekanın

üretimindeki rolü, etkinliği ve sürdürülebilirliğine yönelik tartışmalardan beslenecektir.

Tasarım önerilerinin bu değerlendirmeler doğrultusunda geliştirilmesi beklenmektedir.görsel: Tom Gauld, 2023.

 

"rethinking bomonti_recycling textiles"

Architectural Project 5,6,7

[Arzu Erdem, Bengihan Fındık]


keywords_ fast fashion, used textiles, recycling, upcycling, small scale industry, lightness!


fast fashion is a term that describes a business model based on replicating trendy clothing designs and mass-producing them at a low cost, is one of the culprits behind this environmental dilemma. not only does fast fashion contribute to a staggering amount of textile waste, but it also emits greenhouse gases. carbon emissions result from manufacturing, transporting garments from factories to retail outlets, and then transporting them to the individual consumer. and when the consumer eventually tosses the garment in the trash, the textiles can emit more greenhouse gases while they sit in landfills. the studio aims to develop an alternative model to textiles production by concentrating on recycling technologies and their impacts. hence, bomonti is chosen as the site for the project for its particular position in urban industrial history.


Architectural Design Studios 22-23 Spring Semester

bottom of page