top of page

Bahar Dönemi Mimari Tasarım Stüdyoları


Dikey Proje Grupları:
Vertical Studios:


Mimari Proje 5,6,7

"Anadolu Hisarı Araştırma Merkezi"

[Semra Aydınlı, İmge Yılmaz]


Proje konusu sosyal bilimlerde ya da fen bilimlerinde araştırma yapma, bilimsel verileri kamu ile paylaşma, “toplum için bilim” sloganını kentsel bağlamda ete kemiğe dönüştüren bir ortam yaratma…. kamusal bina tasarımıdır.


Marmara Üniversitesi bünyesinde araştırmacı akademisyenlerin ve öğrencilerin ortak kullanımına açık kamusal bina tasarımı….. açık kapalı mekan geçişlerine izin veren, çevresel dinamikleri önceleyen holistik bir tasarım yaklaşımı izlenecek…. Mimari tasarıma holistik yaklaşım, stüdyoda eleştirel düşünmenin, çevresel farkındalığın, duyarlılığın ve sorumluluğun gelişmesine öncelik verir. Disiplinlerarası konuların tartışıldığı, kavram- içerik -bağlam ilişkisinin mekânsal ve tektonik karşılığının araştırıldığı bir tasarım süreci izlenecek… Program kentsel bağlam ve çevre dinamikleri ile ilişkili olarak her öğrenci tarafından yorumlanacak….Mimari Proje 5,6,7

mobilite / etkilesim / katılım / paylasım istasyonu:

Kağıthane İETT Garajı

[Banu Özkazanç, Bengihan Fındık]Halihazırda İETT ana garajlarından biri olarak kullanılan bir alanda, mobilite kavramının bir tartışma ekseni olarak belirlendiği bir proje çalışması yürütülecektir. Garaj işlevinin alanı başka kullanımlara kapattığı güncel yapısına karşıt olarak, bir etkileşim / katılım / paylaşım istasyonuna dönüştürmesi -yani iett garajının alanda bulunmaya devam etmesi- projenin ana fikridir. Öğrenciler, alan üzerine kurgulayacakları genel temaya bağlı olarak mimari programlarını oluşturmakta özgür olacaklardır. Bu kent parçasının yakın çevresinden ve tüm kentsel ağlardan izole konumunun zedelenmesi proje sürecinin temel amaçlarından biridir.

Architectural Project 4,5,6

TERRA-NUM / The Earth’s Body

[Zehra Tonbul]


The design studio will be an inquiry into the Earth as body/anima constantly metamorphosing – embodying memory and responding to change. The design studio will be a means to read phenomenologically, biologically and morphologically into the variety of relations the earth produces; and to propose creative responses. It works to challenge the anthropocentric concepts of landscape and environment; as well as the politics of geography.

Architectural Project 4,5,6

On the same ground, with everything else [SarperTakkeci]


“Architecture is essentially an extension of nature into the man-made realm, providing the ground for perception and the horizon of experiencing and understanding the world. It is not an isolated and self-sufficient artifact; it directs our attention and existential experience to wider horizons. Architecture also gives a conceptual and material structure to societal institutions, as well as to the conditions of daily life. It concretizes the cycle of the year, the course of the sun, and the passing of the hours of the day.”

(Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses)Spring Semester Architectural Design Studios

bottom of page